سوابق آموزشی

مدرس دوره های اوراکل شامل:

  • زبان های توسعه PL/SQL و SQL
  •  راهبری اوراکل DBA Workshop 1,2
  • هوش تجاری (BI)

               انبار داده (Data Warehouse)

                             معرفی انبار داده (Fundamental Data Warehouse)

                             ابزار پیاده سازی انبار داده (ODI: Oracle Data Integrator)

               رابط کاربری OBIEE یا (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition)

                            مخزن داده (Repository)

                            ایجاد تحلیل و داشبورد (Create Analysis & Dashboard)

     در آموزشگاه سماتک ، سازمان اطلاعات فناوری بورس تهران ، سازمان امور مالیاتی ، سازمان هواپیمایی ایران ، فاوا سپاه و …