برای خرید مجموعه باید به عنوان عضو وارد سایت شده باشید:

ورود / ثبت نام
نام ونام خانوادگی مدرسعلی ابراهیمی فرد
دپارتمانفنی و مهندسی
عنوان فارسی درسدوره اوراکل SQL مقدماتی
عنوان لاتین درسOracle SQL Fundamental volume 1
سطح درس مقدماتی
سوابق علمی مدرسمدرس دوره های اوراکل شامل دوره های برنامه نویسی ، راهبری و دوره های هوش تجاری اوراکل
درباره دوره دوره فوق نقطه شروع کار با پایگاه داده اوراکل میباشد ، در این دوره دانشجویان نحوه اتصال و کار با داده های ثبت شده در اسکیمای نمونه hr را یاد خواهند گرفت ،  همچنین در دوره فوق به معرفی و کار با دستورات توسعه پایگاه داده اوراکل از جمله SQL ، DML ، DDL ، DCL و TCL خواهم پرداخت.
مخاطبین این برنامه نویسانی هستند که جهت نوشتن برنامه های کاربردی خود از پایگاه داده اوراکل استفاده میکنند و دوستانی که قصد دارند با پایگاه داده اوراکل به عنوان یکی از قدرتمند ترین پایگاه داده های موجود آشنا شده و از مجموعه محصولات شرکت اوراکل استفاده کنند.
بعد از پایان این دوره دوستان میتوانند در مسیرهای برنامه نویسی ، راهبری پایگاه داده یا هوش تجاری اوراکل در راستای ارتقاء دانش خود اقدام نمایند
نام فارسی و لاتین بخش عنوان فارسی سرفصل عنوان  لاتین سرفصل
Retrieving Data Using  the SQL SELECT Statement
واکشی داده ها با استفاده از دستور SELECT
با اسکیمای نمونه hr آشنا شویدList the capabilities of SQL SELECT statements
قابلیت هایی که در دستور SELECT وجود دارد را لیست کنید
دستور SELECT ابتدایی را بنویسید و اجرا کنیدExecute a basic SELECT statement
Restricting and Sorting Data
محدود کردن و مرتب سازی داده ها
رکوردهایی که با پرس و جو از پایگاه داده واکشی شده اند را محدود کنیدLimit the rows that are retrieved by a query
داده های واکشی شده را مرتب کنیدSort the rows that are retrieved by a query
 از پارامترهای جایگزینی برای محدود کردن و مرتب سازی داده ها در زمان اجرا استفاده کنیدUse ampersand substitution to restrict and sort output at run time
Using Single-Row Functions to  Customize Output
استفاده از توابع برای تغییر در خروجی های پرس و جو
 انواع توابع در قابل در دستورات SQL را شرح دهیدDescribe various types of functions available in SQL
 توابع کاراکتری ، عددی و تاریخ در دستورات SELECT استفاده کنیدUse character, number, and date functions in SELECT statements
Using Conversion Functions and  Conditional Expressions
استفاده از توابع تبدیل نوع و عبارات شرطی در دستورات SQL
انواع توابع تبدیل نوع های داده ای را که در SQL قابل استفاده هستند را شرح دهیدDescribe various types of conversion functions that are available in SQL
از توابع TO_CHAR ، TO_NUMBER و TO_DATE استفاده کنیدUse the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
عبارات شرطی را در دستور SELECT اعمال کنیدApply conditional expressions in a SELECT statement
Reporting Aggregated Data Using the Group Functions
تهیه گزارشات از داده های تجمیع شده با استفاده از توابع گروه بندی
توابع گروه بندی قابل استفاده را بشناسیدIdentify the available group functions
درباره توابع گروه بندی توضیح دهیدDescribe the use of group functions
با استفاه از بخش GROUP BY داده ها را گروه بندی کنیدGroup data by using the GROUP BY clause
با استفاده از بخش HAVING داده های گروه بندی شده را نمایش یا حذف کنیدInclude or exclude grouped rows by using the HAVING clause
Displaying Data  from Multiple Tables
نمایش داد از چندین جدول
دستورات SELECT بنویسید که به داده های چندین جدول با استفاده از دستور JOIN و شرط های JOIN  مساوی و غیر مساوی دسترسی یابیدWrite SELECT statements to access data from more than one table using equijoins and nonequijoins
یک جدول را با خودش JOIN کنیدJoin a table to itself by using a self-join
داده هایی را که در شرط JOIN برقرار نیستند را با استفاده از O|UTER JOIN نمایش دهیدView data that generally does not meet a join condition by using outer joins
با استفاده از ضرب کارتزین (CROSS JOIN) خروجی های جدید را ایجاد کنیدGenerate a Cartesian product of all rows from two or more tables
Using Subqueries to Solve Queries
استفاده از Subquery برای حل پرس و جوها
Subquery ها را تعریف کنیدDefine subqueries
انواع مشکلاتی که Subquery ها میتوانند برطرف کنند را شرح دهیدDescribe the types of problems that the subqueries can solve
انواع Subquery ها را لیست کنیدList the types of subqueries
Subquery های تک سطری و چند سطری بنویسیدWrite single-row and multiple-row subqueries
Using the Set Operators
استفاده از عملگرهای مجموعه ای
عملیات مجموعه ای را توضیح دهیدDescribe set operators
از عملیات مجموعه ای برای ترکیب چندین پرس و جو در یک پرس و جوی واحد استفاده کنیدUse a set operator to combine multiple queries into a single query
ترتیبن نمایش سطرهای بازگشتی را کنترل کنیدControl the order of rows returned
Manipulating Data
تغییر دادن داده
هر کدام از دستورات تغییر داده ها (DML) ها را شرح دهیدDescribe each data manipulation language (DML) statement
رکوردها را در یک جدول درج کنیدInsert rows into a table
رکوردهای یک جدول اصلاح کنیدUpdate rows in a table
رکوردها را از یک جدول حذف کنیدDelete rows from a table
تراکنش ها را کنترل کنیدControl transactions
Using DDL Statements to Create and Manage Tables
استفاده از دستورات DDL به منظور ایجاد و مدیریت جداول
اشیای اصلی پایگاه داده را دسته بندی کنیدCategorize the main database objects
ساختار جدول را مرور کنیدReview the table structure
نوع های داده ای مجاز ستون را بشناسیدList the data types that are available for columns
یک جدول ساده ایجاد کنیدCreate a simple table
شرح دهید چطور محدودیت (قید) ها در زمان ایجاد یک جدول ایجاد میشوندExplain how constraints are created at the time of table creation
نحوه کار اشیاء در اسکیماهای متفاوت را شرح دهیدDescribe how schema objects work