برای خرید مجموعه باید به عنوان عضو وارد سایت شده باشید:

ورود / ثبت نام
نام ونام خانوادگی مدرس علی ابراهیمی فرد
دپارتمان فنی و مهندسی
عنوان فارسی درس برنامه نویسی PL/SQL پیشرفته
عنوان لاتین درس Oracle Develop PL/SQL With Program Units
سطح درس  پیشرفته
پیش نیاز Oracle PL/SQL Fundamental
درباره دوره  در این دوره دانشجویان با قابلیت های بیشتر زبان PL/SQL در قالب قطعات کد و مثالهای کاربردی آشنا خواهند شد و با امکاناتی از جمله تعریف توابع ، رویه ، پکیج ، تریگر ، دستورات SQL پویا و همچنین ملاحظات مربوط به بهبود کارایی آشنا خواهند شد
مخاطبین این برنامه نویسانی هستند که جهت نوشتن برنامه های کاربردی خود از پایگاه داده اوراکل استفاده میکنند و دوستانی که قصد دارند از زبان PL/SQL به منظور پیاده سازی کسب و کارهای برنامه های کاربردی خود استفاده کرده و یا از زبان PL/SQL جهت پیاده سازی انباره داده و جمع آوری اطلاعات سازمان استفاده کنند
بعد از پایان این دوره دوستان میتوانند در مسیرهای راهبری پایگاه داده یا هوش تجاری اوراکل در راستای ارتقاء دانش خود اقدام نمایند
نام فارسی و لاتین بخش  عنوان فارسی سرفصل  عنوان  لاتین سرفصل
Creating Procedures
ایجاد کردن رویه ها
مزایای ماژول بندی و طراحی زیر برنامه ها را شرح دهید Identify the benefits of modularized
and layered subprogram design
رویه ها را ایجاد کرده و صدا بزنید Create and call procedures
از پارامترهای رسمی و واقعی استفاده کنید Use formal and actual parameters
از روشهای ارسال پارامترها بر اساس موقعیت ، نام و ترکیبی استفاده کنید Use positional, named, or mixed notation for passing
parameters
انواع ارسال پارامترهای مجاز را تعریف کنید Identify the available parameter-passing modes
خطاها را در رویه ها مدریت کنید Handle exceptions in procedures
رویه ها را حذف کنید Remove a procedure
اطلاعات رویه ها را نمایش دهید Display the procedures’ information
Creating Functions and  Debugging Subprograms
ایجاد کردن خطاها و خطایابی زیربرنامه ها
مابین رویه ها و توابع تفاوت قائل شوید Differentiate between a procedure and a function
کاربرد توابع را شرح دهید Describe the uses of functions
توابع ذخیره شده را ایجاد کنید Create stored functions
یک تابع را فراخوانی کنید Invoke a function
یک تابع را حذف نمایید Remove a function
قابلیت های پایه خطایابی را درک کنید Understand the basic functionality of the SQL Developer debugger
Creating Packages
ایحاد کردن پکیج ها
پکیچ ها و لیست اجزاء آنها را بشناسید Describe packages and list their components
یک پکیج برای دسته بندی متغیرها ، cursor ها ، ثابت ها ، خطاها ، رویه ها و توابع مرتبط با هم ایجاد کنید Create a package to group together related variables, cursors,
constants, exceptions, procedures, and functions
ساخنار پکیج ها را به صورت های public و private ایجاد کنید Designate a package construct as either public or private
ساختار پکیج را فراخوانی کنید Invoke a package construct
کاربرد پکیج های بدون بدنه را شرح دهید Describe the use of a bodiless package
Working with Packages
کار کردن با پکیج ها
رویه ها و توابع پکیج را سربارگذاری کنید Overload package procedures and functions
از تعریف رو به جلو برای پکیج استفاده کنید Use forward declarations
در بدنه یک پکیج بلاک پیکر بندی ایجاد کنید Create an initialization block in a package body
وضعیت پایدار داده های یک پکیج را در طول عمر یک session مدیریت کنید Manage persistent package data states for the life of a session
از آرایه های انجمنی (جداول ایندکس گذاری شده) و رکوردها در پکیج استفاده کنید Use associative arrays (index-by tables) and records in packages
Using Oracle-Supplied Packages in Application Development
استفاده کردن ار پکیج های ارائه شده توسط اوراکل در پیاده سازی برنامه های کاربردی
راجع به نحوه کار پکیج DBMS_OUTPUT توضیح دهید Describe how the DBMS_OUTPUT package works
از پکیج UTL_FILE به منظور تعامل با فایلهای متنی در سیستم عامل استفاده کنید Use UTL_FILE to direct output to operating system files
قابلیت های اصلی پکیج UTL_MAIL را شرح دهید Describe the main features of UTL_MAIL
Using Dynamic SQL
استفاده کردن از SQL پویا
چرخه اجرای دستورات SQL را شرح دهید Describe the execution flow of SQL statements
با استفاده از اجرای پویای SQL ها (NDS) دستورات SQL را ساخته و ایجاد کتید Build and execute SQL statements dynamically using Native Dynamic SQL (NDS)
زمانی که باید از پکیج DBMS_SQL به جای NDS برای ایجاد و اجرای دستورات SQL به صورت پویا استفاده کنید را بشناسید Identify situations when you must use the DBMS_SQL package instead of
NDS to build and execute SQL statements dynamically
Design Considerations for PL/SQL Code
در نظر گرفتن ملاحظات برای کدهای PL/SQL
ثابت ها و خطاهای استاندارد ایجاد کنید Create standard constants and exceptions
زیربرنامه های محلی را بنویسید و صدا کنید Write and call local subprograms
دسترسی زیربرنامه ها را در زمان اجرا کنترل کنید Control the run-time privileges of a subprogram
تراکنش ها را بصورت مستقل انجام دهید Perform autonomous transactions
با استفاده از NOCOPY ارسال پارامترها را به روش اشاره گر انجام دهید Pass parameters by reference using a NOCOPY hint
از گزینه PRALLEL_ENABLE برای بهینه سازی استفاده کنید Use the PARALLEL ENABLE hint for optimization
از توابع PL/SQL برای نگهداری خروجی آنها در حافظه استفاده کنید Use the cross-session PL/SQL function result cache
از عبارت DETERMINISTIC همراه با توابع استفاده کنید Use the DETERMINISTIC clause with functions
از عبارت RETURNING و استفاده از دستورات DML به صورت دسته ای استفاده کنید Use the RETURNING clause and bulk binding with DML
Creating Triggers
ایجاد کردن تریگرها
راجع به تریگرهای و کاربرشان توضیح دهید Describe database triggers and their uses
انواع محتلف تریگرها را شرح دهید Describe the different types of triggers
تریگرهای پایگاه داده را ایجاد کنید Create database triggers
زمان هایی که یک تریگر فراخوانی میشود را شرح دهید Describe database trigger-firing rules
تریگرهای پایگاه داده را حذف کنید Remove database triggers
اطلاعات تریگر را نمایش دهید Display trigger information
Creating Compound, DDL,  and Event Database Triggers
ایجاد کردن تریگرهای برای عملیات ترکیبی ، DDL ها و اتفاقات پایگاه داده
تریگرهای ترکیبی را شرح دهید Describe compound triggers
جداول جهش را شرح دهید Describe mutating tables
برای دستورات DDL تریگر ایجاد کنید Create triggers on DDL statements
برای اتفاقات سیستم تریگر ایجاد کنید Create triggers on system events
درباره تریگرها اطلاعات را مشاهده کنید Display information about triggers
Performance Tuning
بهبود کارایی
Partitioning
Indexing
Materialized views