برای خرید مجموعه باید به عنوان عضو وارد سایت شده باشید:

ورود / ثبت نام
نام و نام خانوادگی مدرسعلی ابراهیمی فرد
دپارتمانفنی و مهندسی
عنوان فارسی درسدوره اوراکل PL/SQL مقدماتی
عنوان فارسی درسOracle PL/SQL Fundamental
سطح درس مقدماتی
پیش نیازOracle SQL Fundamental
سوابق علمی مدرس
مدرس دوره های اوراکل شامل دوره های برنامه نویسی ، راهبری و دوره های هوش تجاری اوراکل
درباره دوره برای برنامه نویسی در پایگاه داده اوراکل سپری کردن دوره فوق اجباری است ، در واقع در این دوره دانشجویان با مفاهیم و مزیت ها و قابلیت ها و قواعد زبان برنامه نویسی در  پایگاه داده اوراکل به نام PL/SQL آشنا خواهند شد ، در این دوره دانشجویان یاد میگیرند هر بخش از بلاک های PL/SQL به چه منظوری طراحی شده است همچنین با نحوه نوشتن ساختارهای کنترلی از قبیل شرط ها و حلقه ها آشنا می‌شوند و یاد میگیرند که چطور انواع داده ای ترکیبی و curosr ها را در برنامه های خود تعریف کرده و به کار گیرند
مخاطبین این برنامه نویسانی هستند که جهت نوشتن برنامه های کاربردی خود از پایگاه داده اوراکل استفاده میکنند و دوستانی که قصد دارند از زبان PL/SQL به منظور پیاده سازی کسب و کارهای برنامه های کاربردی خود استفاده کرده و یا از زبان PL/SQL جهت پیاده سازی انباره داده و جمع آوری اطلاعات سازمان استفاده کنند
بعد از پایان این دوره دوستان میتوانند در مسیرهای راهبری پایگاه داده یا هوش تجاری اوراکل در راستای ارتقاء دانش خود اقدام نمایند
نام فارسی و لاتین بخش عنوان فارسی سرفصل عنوان  لاتین سرفصل
معرفی PL/SQLنیاز به استفاده از PL/SQL را شرح دهیدExplain the need for PL/SQL
مزایای PL/SQL را شرح دهیدExplain the benefits of PL/SQL
انواع بلاک های PL/SQL را بشناسیدIdentify the different types of PL/SQL blocks
با استفاده از PL/SQL پیغامی را در خروجی چاپ کنیدOutput messages in PL/SQL
Declaring PL/SQL Variables
تعریف کردن متغیرهای PL/SQL
شناسه های معتبر و نامعتبر را دسته بنندی کنیدRecognize valid and invalid identifiers
کاربرد متغیرهای را بشناسیدList the uses of variables
متغیرها را تعریف کرده و مقدادهی اولیه کنیدDeclare and initialize variables
نوع های داده‌ای متغیرها را بشناسیدList and describe various data types
مزیت استفاده از خصوصیت %TYPE را تعریف کنیدIdentify the benefits of using the %TYPE attribute
متغیرهای متصل را تعریف ، استفاده و چاپ کنیدDeclare, use, and print bind variables
Writing Executable Statements
نوشتن دستورات قابل اجرا
دامنه لغات در بلاک های PL/SQL را تعریف کنیدIdentify lexical units in a PL/SQL block
از توابع داخلی SQL در PL/SQL استفاده کنیدUse built-in SQL functions in PL/SQL
درباره زمان تبدیل نوع ضمنی و صریح شرح دهیدDescribe when implicit conversions take place
and when explicit conversions have to be dealt with
بلاک های تودرتو بنویسید و با استفاده از برچسب ها به متغیرهای بلاک های بیرونی اشاره کنیدWrite nested blocks and qualify variables with labels
با استفاده از تورفتگی های مناسب کدهای خوانا بنویسیدWrite readable code with appropriate indentation
از sequence ها در عبارات PL/SQL استفاده کنیدUse sequences in PL/SQL expressions
Interacting with Oracle Database Server: SQL Statements in PL/SQL Programs
تعامل با پایگاه داده اوراکل: دستورات SQL در برنامه های PL/SQL
دستورات SQL را که میتوانیم بصورت مستقیم در بلاک های PL/SQL استفاده کنیم را بشناسیدDetermine the SQL statements that can be directly included in a PL/SQL executable block
با استفاده از دستورات DML داده ها را در PL/SQL تغییر دهیدManipulate data with DML statements in PL/SQL
از دستورات کنترل تراکنش ها در PL/SQL استفاده کنیدUse transaction control statements in PL/SQL
از بخش INTO برای نگهداری مقادیر بازگشتی توسط دستورات SQL استفاده کنیدMake use of the INTO clause to hold the values returned by a SQL statement
تفاوت مابین cursor های صریح و ضمنی را بشناسیدDifferentiate between implicit cursors and explicit cursors
از خصوصیت های cursor استفاده کنیدUse SQL cursor attributes
Writing Control Structures
نوشتن ساختارهای کنترلی
از انواع ساختارهای کنترلی را تعریف و استفاده کنیدIdentify the uses and types of control structures
یک دستور IF را پیکر بندی کنیدConstruct an IF statement
از عبارت و دستور CASE استفاده کنیدUse CASE statements and CASE expressions
انواع حلقه ها را تعریف کرده و استفاده کنیدConstruct and identify loop statements
از دستور العمل نحوه و زمان استفاده از ساختارهای کنترلی استفاده کنیدUse guidelines when using conditional control structures
Working with  Composite Data Types
کارکردن با نوع های داده ای ترکیبی
درباره رکوردها و مجموعه ها توضیح دهیدDescribe PL/SQL collections and records
رکوردهای تعریف شده توسط کاربر ایجاد کنیدCreate user-defined PL/SQL records
با استفاده از خصوصیت %ROWTYPE یک رکورد ایجاد کنیدCreate a PL/SQL record with the %ROWTYPE attribute
آرایه های انجمنی از نوع جداول ایندکس گذاری شده و جداول ایندکس گذاری شده از رکوردها را ایجاد کنیدCreate associative arrays
INDEX BY table
INDEX BY table of records
Using Explicit Cursors
استفاده کردن از cursor های صریح
مابین cursor های صریح و ضمنی تفاوت قائل شویدDistinguish between implicit and explicit cursors
راجع به دلایل استفاده از cursor های صریح بحث کنیدDiscuss the reasons for using explicit cursors
cursor های صریح را تعریف کرده و کنرل کنیدDeclare and control explicit cursors
از حلقه های ساده و حلقه های مخصوص به cursor برای واکشی داده ها استفاده کنیدUse simple loops and cursor FOR loops to fetch data
cursor های همراه با پارامتر تعریف کرده و استفاده کنیدDeclare and use cursors with parameters
با استفاده از دستور FOR UPDATE رکوردها را قفل کنیدLock rows with the FOR UPDATE clause
با استفاده از بخش WHERE CURRENT OF به رکورد جاری در cursor مراجعه کنیدReference the current row with the
WHERE CURRENT OF clause
Handling Exceptions
مدیریت کردن خطاها
خطاهای PL/SQL را تعریف کنیدDefine PL/SQL exceptions
خطاهای مدیریت نشده را دسته بندی کنیدRecognize unhandled exceptions
انواع مختلف خطاها و مدیریت خطاها را لیست کنیدList and use different types of PL/SQL exception handlers
خطاهای مدیریت نشده را به دام بیاندازیدTrap unanticipated errors
تاثیر انتشار خطاها در بلاک های تودرتو را شرح دهیدDescribe the effect of exception propagation in nested blocks
پیغام خطای PL/SQL را سفارشی سازی کنیدCustomize PL/SQL exception messages