Instance_ Management

بانک اطلاعاتی می‌تواند با ابزارهای ذیل روشن (startup) یا خاموش (shutdown) شود

  • SQL*PLUS
  • OEM
  • Rman

روش های مختلف اتصال به اوراکل با استفاده از SQL*Plus :

مراحل روشن شدن بانک اطلاعاتی اوراکل:

Startup    [force] [restrict]

  • A) [Pfiles = ‘——-‘]
  • B) [db_name]
  • C) [Nomount]
  • D) [Mount]
  • E) Open

 

Pfiles (A

نام فایل راه انداز را مشخص می کند در صورتی که ذکر نشود اوراکل در مسیر  Oracle_home\database به ترتیب دنبال یکی از فایل های زیر می گردد.

 

علاقمندان به مطالعه ادامه مبحث Instance_Management می توانند از طریق لینک زیر فایل مربوطه را دانلود بفرمایند.

دانلود فایل pdf