آموزش Dynamic SQL

🔸 dynamic SQL

در ادامه مطالب مربوط به PL/SQL در این بخش قصد دارم تا به معرفی مجموعه دستوراتی که با عنوان dynamic SQL شناخته میشنوند پرداخته و به ارائه توضیحاتی پیرامون تعریف ، معرفی انواع گوناگون و کاربرد dynamic SQL ها در برنامه های نوشته شده با زبان PL/SQL بپردازم

دستور dynamic SQL چیست ؟
✅ هرگاه در کد نوشته شده با زبان PL/SQL از عبارت execute immediate همراه با یک دستور SQL ، DDL ، TCL که در یک رشته قرار داده شده است مواجه شدید از dynamic SQL استفاده شده است
✅ به این نکته دقت کنید که وقتی از رشته استفاده میکنیم میتوانیم در زمان اجرا عبارت های مورد نظر خودمان را به آن اضافه کرده و دستور SQL یا ساختار بلاک خود را در زمان اجرا ساخته و آن را اجرا کنیم

در چه مواقعی باید از dynamic SQL استفاده کنیم ؟
✅ هرگاه همه یا بخشی از دستور SQL تا قبل از زمان اجرا (Runtime) مشخص نیست باید از dynamic SQL استفاده کنیم
✅ در مواقعی که میخواهیم یک درستور DDL را در برنامه ای که با زبان PL/SQL نوشته شده است را اجرا کنیم باید از dynamic SQL استفاده کنیم
✅ اگر میخواهیم ار دستورات DCL در زبان PL/SQL استفاده کنیم باید از dynamic SQL استفاده کنیم
✅ اگر میخواهیم برنامه ای بنویسم که عمومی تر باشد و مانند یک ابزار بتواند حالت های گوناگونی را پشتیبانی کند میتوانیم از dynamic SQL استفاده کنیم

انواع dynamic SQL کدام هستند ؟
حالت 1️⃣ در مواقعی است که میخواهیم از یک دستور DDL یا DCL در برنامه PL/SQL استفاده کنیم که به شکل ذیل استفاده میگردد 👇

execute immediate ‘DDL یا DCL دستور’

به مثال ذیل دقت کنید 👇👇👇

 

begin
execute immediate ‘
create table EMP_DYN
(
employee_id NUMBER(6),
first_name VARCHAR2(20),
last_name VARCHAR2(25) not null,
email VARCHAR2(25) not null,
phone_number VARCHAR2(20),
hire_date DATE not null,
job_id VARCHAR2(10) not null,
salary NUMBER(8,2),
commission_pct NUMBER(2,2),
manager_id NUMBER(6),
department_id NUMBER(4) )’;

end;

❇️ در مثال فوق از یک دستور DDL برای ایجاد یک جدول در یک رشته استفاده شده است ❇️
❇️ همانطور که مشاهده میکنید داخل عبارت رشته ای دستور مربوط به dynamic SQL سمی کولون (;) وجود ندارد ❇️

همانطور که در مثال فوق مشاهده کردید از سایر دستورات DDL یا DCL نیز میتوانیم همانند مثال فوق استفاده کنیم

حالت 2️⃣ در مواقعی است که میخواهیم از یک دستور DML در برنامه PL/SQL استفاده کنیم که تعداد پارامترها یا تعداد ستون های دستور فوق تا زمان اجرا (Runtime) نامشخص است در این حالت باید از نگارش ذیل استفاده گردد 👇👇👇

execute immediate ‘DML Statement ‘ using value_of_parameter1 , value_of_parameter2 , ….

به مثال ذیل دقت کنید 👇👇👇

declare
v_sql clob;
v_dep_id_value number := &p_dep_id_value;
v_dep_name_value varchar2(100) := &p_dep_name_value;
v_mananger_id number := &p_mananger_id;
v_location_id number := &p_location_id;

begin

if v_mananger_id is null and v_location_id is null then
v_sql := ‘insert into departments’ || chr(10) ||
‘ (department_id, department_name)’ ||
chr(10) || ‘ values’ || chr(10) ||
‘ (:department_id, :department_name)’;

execute immediate v_sql
using v_dep_id_value, v_dep_name_value;

elsif v_mananger_id is not null and v_location_id is null then
v_sql := ‘insert into departments’ || chr(10) ||
‘ (department_id, department_name, manager_id)’ ||
chr(10) || ‘ values’ || chr(10) ||
‘ (:department_id, :department_name, :manager_id)’;

execute immediate v_sql
using v_dep_id_value, v_dep_name_value, v_mananger_id;

elsif v_mananger_id is null and v_location_id is not null then
v_sql := ‘insert into departments’ || chr(10) ||
‘ (department_id, department_name, location_id)’ ||
chr(10) || ‘ values’ || chr(10) ||
‘ (:department_id, :department_name, :location_id)’;

execute immediate v_sql
using v_dep_id_value, v_dep_name_value, v_location_id;

else v_mananger_id is not null and v_location_id is not null then
v_sql := ‘insert into departments’ || chr(10) ||
‘ (department_id, department_name, manager_id, location_id)’ ||
chr(10) || ‘ values’ || chr(10) ||
‘ (:department_id, :department_name, :manager_id,:location_id)’;

execute immediate v_sql
using v_dep_id_value, v_dep_name_value, v_mananger_id, v_location_id;
end if;

end;

❇️ در مثال فوق از یک دستور DML برای درج رکورد جدید در جدول سازمانها استفاده شده است ، برنامه فوق بر اساس مقادیر پارامترهای وارد شده تصمیم گیری میکند که از کدامیک از حالت های فوق باید استفاده شود ❇️

❇️ به کاربرد دستور using در مثال فوق فوق دقت کنید که مقادیر پارامترهای وارد شده توسط کاربر را به دستور dynamic SQL فوق تزریق میکند ❇️

👈 اگر مقدار پارامترهای p_mananger_id و p_location_id که توسط کاربر وارد میشود null باشد از دستور ذیل استفاده میکند که در نام ستون ها و مقادیر متناظرشان دو ستون mananger_id و location_id وجود ندارد

v_sql := ‘insert into departments’ || chr(10) ||
‘ (department_id, department_name)’ ||
chr(10) || ‘ values’ || chr(10) ||
‘ (:department_id, :department_name)’;

execute immediate v_sql
using v_dep_id_value, v_dep_name_value;

👈 اگر مقدار پارامترها p_location_id که توسط کاربر وارد میشود null باشد از دستور ذیل استفاده میکند که در نام ستون و مقادیر متناظر location_id وجود ندارد

v_sql := ‘insert into departments’ || chr(10) ||
‘ (department_id, department_name, manager_id)’ ||
chr(10) || ‘ values’ || chr(10) ||
‘ (:department_id, :department_name, :manager_id)’;

using v_dep_id_value, v_dep_name_value, v_mananger_id;

👈 اگر مقدار پارامترها p_mananger_id که توسط کاربر وارد میشود null باشد از دستور ذیل استفاده میکند که در نام ستون و مقادیر متناظر p_mananger_id وجود ندارد

v_sql := ‘insert into departments’ || chr(10) ||
‘ (department_id, department_name, location_id)’ ||
chr(10) || ‘ values’ || chr(10) ||
‘ (:department_id, :department_name, :location_id)’;

execute immediate v_sql
using v_dep_id_value, v_dep_name_value, v_location_id;

👈 اگر مقدار پارامترها p_mananger_id و p_location_id که توسط کاربر وارد میشود null نباشد از دستور ذیل استفاده میکند

v_sql := ‘insert into departments’ || chr(10) ||
‘ (department_id, department_name, manager_id, location_id)’ ||
chr(10) || ‘ values’ || chr(10) ||
‘ (:department_id, :department_name, :manager_id,:location_id)’;

execute immediate v_sql
using v_dep_id_value, v_dep_name_value, v_mananger_id, v_location_id;
end if;

حالت 3️⃣ در مواقعی استفاده میشود که میخواهیم از یک دستور select در برنامه PL/SQL استفاده کنیم که نام جدول و ستون ها یا کل پرس و تا زمان اجرا مشخص نیست در این مواقع میتوان از دو نگارش ذیل استفاده کنیم 👇

🅰️execute immediate ‘Select Statment’ into variable1,variable2,.. using parameter_value1, parameter_value2 , …

🅱️open sys_refcursor for ‘Select Statment’;

به دستورات زیر که مثالی از حالت 🅰️ است دقت کنید 👇👇👇

declare
v_dep_id number := &p_dep_id;
v_cnt pls_integer;
begin
execute immediate ‘select count(*) from employees e where
e.department_id = :p_dep_id ‘
into v_cnt
using v_dep_id;

dbms_output.put_line(v_cnt);
end;

❇️ در مثال فوق مقدار پارامتر شناسه سازمان (p_dep_id) از کاربر پرسیده شده و تعداد کارمندانی که در سازمان وارد شده مشغول به کار هستند را در خروجی نمایش میدهد ❇️

❇️ در مثال فوق به کاربرد عبارت های using و into دقت کنید ، برای مقدار دهی خروجی پرس و جو از into و برای ارسال پارامتر به dynamic SQL از using استفاده شده است ❇️

به دستورات زیر که مثالی از حالت 🅱️ است دقت کنید 👇👇👇

declare
v_table_name varchar2(100) := &p_table_name;
v_field_name varchar2(100) := &p_field_name;
v_where_caluse varchar2(100) := &p_where_caluse;
v_field_result varchar2(100);
v_ref sys_refcursor;
begin
open v_ref for ‘select ‘ || v_field_name || ‘ from ‘ || v_table_name ||
case when v_where_caluse is not null then ‘ where ‘ || v_where_caluse else null end;
loop
fetch v_ref
into v_field_result;
exit when v_ref%notfound;
dbms_output.put_line(v_field_result);
end loop;
close v_ref;
end;

❇️ در مثال فوق از جدولی که کاربر وارد کرده است رکوردها مورد نظر را بر اساس فیلتر وارد شده توسط کاربر استخراج کرده و ستون مورد نظر کاربر را در خروجی چاپ میکند ❇️

حالت 4️⃣ در مواقعی استفاده میشود که میخواهیم کل بلاک PL/SQL را بصورت پویا نوشته و اجرا کنیم

به مثال ذیل دقت کنید 👇👇👇

declare
v_emp_id employees.employee_id%type := &p_emp_id;
v_block_plsql clob;
v_result number;
begin

v_block_plsql := ‘ declare’ || chr(10) ||
‘ v_res number; v_emp_row employees%rowtype ;’ ||
chr(10) || ‘ begin’ || chr(10) ||
‘ v_emp_row := get_emp(:p_emp_id);
:v_res := v_emp_row.salary * 12 ;’ || chr(10) ||
‘ end;’;
execute immediate v_block_plsql
using v_emp_id, out v_result;
dbms_output.put_line(v_result);

end;

❇️در مثال فوق کل بلاک در متغیری رشته ای قرار داده شده است ❇️
❇️شناسه کارمند از کاربر پرسیده شده و در بلاک به تابع get_emp ارسال میشود ، خروجی تابع فوق یک سطر از اطلاعات کارمند فوق است که مقدار حقوق کارمند بازگردانده شده را در 12 ضرب کرده و حقوق سالیانه را بدست می آورد ، در نهایت مقدار حقوق سالیانه در متغیر v_result بازگردانده میشود ❇️
❇️ به نوع متغیر v_result که از نوع out تعریف شده است دقت کنید ❇️
❇️ در مثال فوق از تابعی با نام get_emp استفاده شده که متن تابع فوق به صورت ذیل میباشد 👇👇👇❇️

create or replace function get_emp(p_emp_id number)
return employees%rowtype is
v_res employees%rowtype;
begin

if p_emp_id is null then
raise_application_error(-20900,’پارامتر وردي خالي است’);
end if;

execute immediate ‘select * from employees e
where e.employee_id = :p_emp_id ‘
into v_res
using p_emp_id;
return v_res;

end get_emp;

دانلود فایل pdf

دیدگاهتان را بنویسید