ایندکس

دسته بندی: Performance Tuning

وجود اینکس باعث بهبود عملکرد دستورات select در بخش های where ، group by ، order by ، union، minus و intersect خواهد شد. اگر ستونی شرایط ذیل را داشته باشد می‌توان بر روی آن ایندکس تعریف کرد برای مراجعه به جدول فوق از ستون زیاد استفاده شود در جایی…

نکات کلیدی نوشتن دستورات SQL

دسته بندی: Performance Tuning

معرفی کلی استاندارد های دستوراتSQL   ترتیب اجرای دستورات SQL From (Join) Where Group By Having Select Order By به ازای هر دستور SQL دیتای مورد نظر از دیسک واکشی می شود و در قسمتی از حافظه اوراکل به نام SGA و در بخش DataBase Buffer Cache ذخیره می شود.…