برای خرید مجموعه باید به عنوان عضو وارد سایت شده باشید:

ورود / ثبت نام
نام ونام خانوادگی مدرس علی ابراهیمی فرد
دپارتمان فنی و مهندسی
عنوان فارسی درس دوره اوراکل SQL مقدماتی
عنوان لاتین درس Oracle SQL Fundamental volume 1
سطح درس  مقدماتی
سوابق علمی مدرس مدرس دوره های اوراکل شامل دوره های برنامه نویسی ، راهبری و دوره های هوش تجاری اوراکل
درباره دوره  دوره فوق نقطه شروع کار با پایگاه داده اوراکل میباشد ، در این دوره دانشجویان نحوه اتصال و کار با داده های ثبت شده در اسکیمای نمونه hr را یاد خواهند گرفت ،  همچنین در دوره فوق به معرفی و کار با دستورات توسعه پایگاه داده اوراکل از جمله SQL ، DML ، DDL ، DCL و TCL خواهم پرداخت.
مخاطبین این برنامه نویسانی هستند که جهت نوشتن برنامه های کاربردی خود از پایگاه داده اوراکل استفاده میکنند و دوستانی که قصد دارند با پایگاه داده اوراکل به عنوان یکی از قدرتمند ترین پایگاه داده های موجود آشنا شده و از مجموعه محصولات شرکت اوراکل استفاده کنند.
بعد از پایان این دوره دوستان میتوانند در مسیرهای برنامه نویسی ، راهبری پایگاه داده یا هوش تجاری اوراکل در راستای ارتقاء دانش خود اقدام نمایند
نام فارسی و لاتین بخش  عنوان فارسی سرفصل  عنوان  لاتین سرفصل
Retrieving Data Using  the SQL SELECT Statement
واکشی داده ها با استفاده از دستور SELECT
با اسکیمای نمونه hr آشنا شوید List the capabilities of SQL SELECT statements
قابلیت هایی که در دستور SELECT وجود دارد را لیست کنید
دستور SELECT ابتدایی را بنویسید و اجرا کنید Execute a basic SELECT statement
Restricting and Sorting Data
محدود کردن و مرتب سازی داده ها
رکوردهایی که با پرس و جو از پایگاه داده واکشی شده اند را محدود کنید Limit the rows that are retrieved by a query
داده های واکشی شده را مرتب کنید Sort the rows that are retrieved by a query
 از پارامترهای جایگزینی برای محدود کردن و مرتب سازی داده ها در زمان اجرا استفاده کنید Use ampersand substitution to restrict and sort output at run time
Using Single-Row Functions to  Customize Output
استفاده از توابع برای تغییر در خروجی های پرس و جو
 انواع توابع در قابل در دستورات SQL را شرح دهید Describe various types of functions available in SQL
 توابع کاراکتری ، عددی و تاریخ در دستورات SELECT استفاده کنید Use character, number, and date functions in SELECT statements
Using Conversion Functions and  Conditional Expressions
استفاده از توابع تبدیل نوع و عبارات شرطی در دستورات SQL
انواع توابع تبدیل نوع های داده ای را که در SQL قابل استفاده هستند را شرح دهید Describe various types of conversion functions that are available in SQL
از توابع TO_CHAR ، TO_NUMBER و TO_DATE استفاده کنید Use the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
عبارات شرطی را در دستور SELECT اعمال کنید Apply conditional expressions in a SELECT statement
Reporting Aggregated Data Using the Group Functions
تهیه گزارشات از داده های تجمیع شده با استفاده از توابع گروه بندی
توابع گروه بندی قابل استفاده را بشناسید Identify the available group functions
درباره توابع گروه بندی توضیح دهید Describe the use of group functions
با استفاه از بخش GROUP BY داده ها را گروه بندی کنید Group data by using the GROUP BY clause
با استفاده از بخش HAVING داده های گروه بندی شده را نمایش یا حذف کنید Include or exclude grouped rows by using the HAVING clause
Displaying Data  from Multiple Tables
نمایش داد از چندین جدول
دستورات SELECT بنویسید که به داده های چندین جدول با استفاده از دستور JOIN و شرط های JOIN  مساوی و غیر مساوی دسترسی یابید Write SELECT statements to access data from more than one table using equijoins and nonequijoins
یک جدول را با خودش JOIN کنید Join a table to itself by using a self-join
داده هایی را که در شرط JOIN برقرار نیستند را با استفاده از O|UTER JOIN نمایش دهید View data that generally does not meet a join condition by using outer joins
با استفاده از ضرب کارتزین (CROSS JOIN) خروجی های جدید را ایجاد کنید Generate a Cartesian product of all rows from two or more tables
Using Subqueries to Solve Queries
استفاده از Subquery برای حل پرس و جوها
Subquery ها را تعریف کنید Define subqueries
انواع مشکلاتی که Subquery ها میتوانند برطرف کنند را شرح دهید Describe the types of problems that the subqueries can solve
انواع Subquery ها را لیست کنید List the types of subqueries
Subquery های تک سطری و چند سطری بنویسید Write single-row and multiple-row subqueries
Using the Set Operators
استفاده از عملگرهای مجموعه ای
عملیات مجموعه ای را توضیح دهید Describe set operators
از عملیات مجموعه ای برای ترکیب چندین پرس و جو در یک پرس و جوی واحد استفاده کنید Use a set operator to combine multiple queries into a single query
ترتیبن نمایش سطرهای بازگشتی را کنترل کنید Control the order of rows returned
Manipulating Data
تغییر دادن داده
هر کدام از دستورات تغییر داده ها (DML) ها را شرح دهید Describe each data manipulation language (DML) statement
رکوردها را در یک جدول درج کنید Insert rows into a table
رکوردهای یک جدول اصلاح کنید Update rows in a table
رکوردها را از یک جدول حذف کنید Delete rows from a table
تراکنش ها را کنترل کنید Control transactions
Using DDL Statements to Create and Manage Tables
استفاده از دستورات DDL به منظور ایجاد و مدیریت جداول
اشیای اصلی پایگاه داده را دسته بندی کنید Categorize the main database objects
ساختار جدول را مرور کنید Review the table structure
نوع های داده ای مجاز ستون را بشناسید List the data types that are available for columns
یک جدول ساده ایجاد کنید Create a simple table
شرح دهید چطور محدودیت (قید) ها در زمان ایجاد یک جدول ایجاد میشوند Explain how constraints are created at the time of table creation
نحوه کار اشیاء در اسکیماهای متفاوت را شرح دهید Describe how schema objects work